Heartbeats ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76066371 gevestigd aan de Winkeldijk 19 (3645AR) te Vinkeveen
1
PRIVACY VERKLARING

 1. Introductie
  Heartbeats is een eenmanszaak statutair gevestigd te Vinkeveen, ingeschreven als zodanig bij
  de Kamer van Koophandel onder nummer 76066371 (hierna te noemen: “HEARTBEATS”)
  Heartbeats neemt een zorgvuldige omgang met uw (“Betrokkene”) persoonsgegevens zeer
  serieus. Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
  behandeld en beveiligd. Hierbij houdt HEARTBEATS zich in alle gevallen aan de toepasselijke
  wet- en regelgeving.
  U dient deze privacy verklaring (“Privacy Verklaring”) goed door te lezen. In deze Privacy
  Verklaring wordt inzicht gegeven in de gegevens die HEARTBEATS verwerkt en met welk doel
  HEARTBEATS deze gegevens verwerkt. Daarnaast wordt uitgelegd welke rechten u als
  Betrokkene heeft met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens.
 2. Gebruik
  Deze Privacy Verklaring is van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens door of
  namens HEARTBEATS.
  HEARTBEATS verwerkt gegevens van Betrokkene omdat Betrokkene gebruik maakt van de
  diensten van HEARTBEATS (“Diensten”) en/of omdat Betrokkene deze gegevens aan
  HEARTBEATS heeft verstrekt en/of vanwege een tussen Betrokkene en HEARTBEATS gesloten
  overeenkomst (“Overeenkomst”).
  Onder de Diensten vallen o.a.: het bezoek en/of gebruik van de website van HEARTBEATS
  www.teamheartbeats.com (“Website”) en/of het inschakelen van HEARTBEATS als
  opdrachtnemer om gebruik te kunnen maken van de werkzaamheden en diensten van
  HEARTBEATS.
  Door de Website te bezoeken en/of gebruik te maken van de Diensten en/of een
  Overeenkomst aan te gaan, verklaart u zich als Betrokkene akkoord met deze Privacy
  Verklaring. Door akkoord te gaan met de Privacy Verklaring geeft u als Betrokkene
  HEARTBEATS toestemming voor het gebruik en verwerking van persoonsgegevens.
 3. Gegevens die HEARTBEATS verwerkt en voor welk doel
  Hieronder is een overzicht opgenomen van de doeleinden waarvoor HEARTBEATS
  persoonsgegevens verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens HEARTBEATS voor
  dat specifieke doel gebruikt en wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen
  verwerken. Dit overzicht is gegroepeerd naar type gegevensstroom.
  DIENSTVERLENING, KLANTENBEHEER EN FINANCIËLE ADMINISTRATIE
  Doeleinde: Financiële administratie
  Gegevens: (Bedrijfs)naam, (Bedrijfs)gegevens, Factuuradres, Bankgegevens (Naam
  bank/IBAN/BIC)
  Heartbeats ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76066371 gevestigd aan de Winkeldijk 19 (3645AR) te Vinkeveen
  2
  Grondslag: Wettelijke verplichting en/of Uitvoering van de Overeenkomst
  Doeleinde: Facturatie
  Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Btw-nummer, (Bedrijfs)gegevens, Betaalgegevens
  (Naam bank/IBAN/BIC/) en/of Creditcard gegevens
  Grondslag: Uitvoering van de Overeenkomst en/of Toestemming
  Doeleinde: CRM
  Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Geslacht, Leeftijd, Locatie, Telefoonnummer,
  Profielfoto
  Grondslag: Gerechtvaardigd belang en/of Uitvoering van de Overeenkomst en/of
  Toestemming
  Doeleinde: Uitvoering van de Diensten,
  Gegevens: NAW-gegevens, Bedrijfsgegevens, E-mailadres, Geslacht, Leeftijd,
  Telefoonnummer, Profielfoto
  Grondslag: Gerechtvaardigd belang en/of Uitvoering van de Overeenkomst en/of
  Toestemming
  Doeleinde: Sollicitatie medewerker/Inhuren Freelancers
  Gegevens: NAW-gegevens, Bedrijfsgegevens, E-mailadres, Geslacht, Locatie,
  Telefoonnummer, Profielfoto, C.V.
  Grondslag: Gerechtvaardigd belang en/of Uitvoering van de Overeenkomst en/of
  Toestemming
  MARKETING
  Doeleinde: Direct marketing
  Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Locatie, Surfgedrag,
  Interesse in een product, Social media account
  Grondslag: Gerechtvaardigd belang en/of Toestemming
  Doeleinde: Nieuwsbrief
  Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse
  in een product, Social media account
  Grondslag:
  Gerechtvaardigd belang en/of Uitvoering van de Overeenkomst en/of
  Toestemming
  Heartbeats ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76066371 gevestigd aan de Winkeldijk 19 (3645AR) te Vinkeveen
  3
  Doeleinde: Social marketing
  Gegevens:
  NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Locatie, Surfgedrag,
  Interesse in een product, Social media account
  Grondslag: Gerechtvaardigd belang en/of Toestemming
  Doeleinde: Marktonderzoek en verbeteren van kwaliteit van de Diensten
  Gegevens: Demografische informatie en/of Reacties van Betrokkene op vragen en/of
  enquetes
  Grondslag: Gerechtvaardigd belang en/of Uitvoering van de Overeenkomst en/of
  Toestemming
  WEBSITE
  Doeleinde: Website analytics
  Gegevens: Surf- en klikgedrag op Website, Locatie, IP-adres, browserspecificaties, hoe
  Betrokkene tot de Website is gekomen (b.v. direct, via een link of zoekmachine),
  bekeken pagina’s, gebruikte zoektermen en dergelijke en de overige gegevens
  die bij de cookiemelding op de Website vermeld staan.
  Grondslag: Gerechtvaardigd belang en/of Toestemming
  Doeleinde: Verzoeken afhandelen via contactformulier
  Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer
  Grondslag: Uitvoering van de Overeenkomst en/of Toestemming
 4. Bewaartermijn gegevens
  HEARTBEATS bewaart de persoonsgegevens voor zo lang als dat noodzakelijk is voor het doel
  waarvoor deze zijn verzameld en/of gedurende de periode dat Betrokkene gebruik maakt van
  de Diensten en de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor deze Diensten en/of gedurende de
  periode van de Overeenkomst en zolang de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de
  uitvoering van de Overeenkomst. Indien een doeleinde van gegevensverwerking is afgerond zal
  HEARTBEATS nagaan of zij verplicht is om de persoonsgegevens te bewaren krachtens een
  wettelijke verplichting of om een claim of geschil te beslechten.
 5. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
  De persoonsgegevens van Betrokkene zullen door HEARTBEATS discreet behandeld worden en
  deze persoonsgegevens zullen alleen verwerkt worden voor de doeldeinden zoals in deze
  Privacy Verklaring vermeld. De persoonsgegevens van Betrokkene zullen door HEARTBEATS
  niet aan derden verstrekt worden, tenzij Betrokkene daar toestemming voor heeft gegeven of
  indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst of indien dit nodig is om de
  functies en / of Diensten uit te voeren waar Betrokkene toestemming voor heeft gegeven. De
  Heartbeats ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76066371 gevestigd aan de Winkeldijk 19 (3645AR) te Vinkeveen
  4
  door HEARTBEATS ingeschakelde derden zullen gebonden zijn aan de voorwaarden die op
  grond van deze Privacy Verklaring gelden. HEARTBEATS is tevens bevoegd om de
  persoonsgegevens van Betrokkene aan een derde partij te verstrekken, indien HEARTBEATS
  daartoe gehouden is op grond van nationale of internationale wet- en regelgeving. Tevens is
  HEARTBEATS bevoegd om de persoonsgegevens van Betrokkene aan een derde partij te
  verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor het vitale belang van de Betrokkene of indien
  HEARTBEATS daarvoor een rechtsvaardig belang heeft.
  Voorts kan HEARTBEATS de persoonsgegevens van Betrokkene aan derden overdragen in het
  geval van een fusie, overname, reorganisatie, verkoop van bedrijfsonderdelen of faillissement
  van HEARTBEATS. Indien dit vereist is onder de toepasselijk wetgeving, zal HEARTBEATS in dat
  geval voorafgaande toestemming van Betrokkene vragen.
 6. Gebruik van cookies
  HEARTBEATS maakt op de Website gebruik van cookies. Door bij de cookiemelding van de
  Website op “Ok” te klikken of gebruik te blijven maken van de Website, geeft Betrokkene
  toestemming voor het plaatsen van cookies. Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij
  het bezoek van de Website worden meegestuurd aan de browser en vervolgens op de harde
  schijf of in het geheugen van de computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat van
  Betrokkene (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen en vergelijkbare technieken waarmee
  informatie verzameld wordt. Bij de cookiemelding op de Website staat nader vermeld van
  welke cookies op de Website gebruik gemaakt wordt.
 7. Cookie-instellingen aanpassen of cookies verwijderen
  Indien Betrokkene niet wilt dat HEARTBEATS cookies op zijn Apparaat plaatst, dan kan
  Betrokkene het gebruik van cookies weigeren via de instellingen of opties van zijn browser.
  Voor elke browser en elk Apparaat, dient Betrokkene de instellingen separaat aan te passen.
  Let op: het is mogelijk dat na aanpassing van de cookie-instelling, sommige onderdelen van de
  Website niet langer (correct) kunnen worden gebruikt. Wanneer er door HEARTBEATS cookies
  zijn geplaatst, dan kan Betrokkene deze ook verwijderen. Hoe dat moet, verschilt per browser.
  Betrokkene dient – indien nodig – daarvoor de helpfunctie van de betreffende browser te
  raadplegen.
 8. Beveiliging
  HEARTBEATS stelt alles in het werk om de persoonlijke gegevens van Betrokkene te
  beschermen. HEARTBEATS maakt hiervoor gebruik van technische en organisatorische
  veiligheidsmaatregelen om de door HEARTBEATS beheerde persoonsgegevens te beschermen
  tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang van onbevoegden. Deze
  veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met de technologische
  ontwikkelingen. Verder wordt de Website continu geüpdate met de laatste security updates.
  De Website kan links bevatten naar externe websites die beheerd worden door andere
  ondernemingen. HEARTBEATS kan geen garanties bieden omtrent het privacy beleid van deze
  externe websites en draagt geen verantwoordelijkheid voor die websites en HEARTBEATS
  adviseert Betrokkene om de privacy verklaringen van deze externe websites goed door te
  nemen.
  Heartbeats ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76066371 gevestigd aan de Winkeldijk 19 (3645AR) te Vinkeveen
  5
 9. Rechten Betrokkene
  Met betrekking tot de persoonsgegevens die HEARTBEATS verzamelt en verwerkt, heeft
  Betrokkene op ieder moment het recht op:
  Inzage persoonsgegevens:
  Betrokkene mag HEARTBEATS verzoeken om de persoonsgegevens die HEARTBEATS van
  Betrokkene heeft verzameld en/of verwerkt in te zien;
  Verwijdering persoonsgegevens:
  Betrokkene mag HEARTBEATS verzoeken om de persoonsgegevens die HEARTBEATS van
  Betrokkene heeft verzameld en/of verwerkt voor een deel of geheel te verwijderen of te
  wissen;
  Rectificatie en aanvulling persoonsgegevens:
  Betrokkene mag HEARTBEATS verzoeken om de persoonsgegevens die HEARTBEATS van
  Betrokkene heeft verzameld en/of verwerkt aan te passen, te updaten, aan te vullen of te
  corrigeren indien die gegevens niet correct of niet compleet zijn;
  Beperking verwerking persoonsgegevens
  Betrokkene mag HEARTBEATS verzoeken om de verwerking van de persoonsgegevens die
  HEARTBEATS van Betrokkene heeft verzameld en/of verwerkt te beperken indien de gegevens
  onjuist zijn en/of de verwerking onrechtmatig is en/of de gegevens niet meer nodig zijn voor
  het doel waarvoor ze zijn verzameld en/of Betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de
  verwerking.
  Dataportabiliteit persoonsgegevens:
  Betrokkene mag HEARTBEATS verzoeken om een kopie te ontvangen van een overzicht van de
  persoonsgegevens die HEARTBEATS van Betrokkene heeft verzameld en/of verwerkt in een
  standaard en gebruikelijk format;
  Bezwaar persoonsgegevens:
  Betrokkene mag HEARTBEATS verzoeken om te stoppen met het verzamelen en/of verwerken
  van (een deel van) zijn persoonsgegevens of de verzameling en/of verwerking te beperken en
  Betrokkene mag op ieder moment bezwaar maken bij HEARTBEATS tegen het verwerken van
  zijn persoonlijke gegegevens.
  De hierboven genoemde verzoeken dient Betrokkene te sturen naar info@teamheartbeats.nl
  o.v.v. “Privacy Verzoek”. HEARTBEATS zal binnen een redelijk termijn op het Privacy Verzoek
  reageren. HEARTBEATS heeft het recht om een redelijke vergoeding te vragen voor het in
  behandeling nemen van een dergelijk Privacy Verzoek. HEARTBEATS neemt een Privacy Verzoek
  alleen in behandeling, nadat vaststaat dat degene die het verzoek heeft gedaan ook
  daadwerkelijk de betreffende Betrokkene is. HEARTBEATS is gerechtigd om in bepaalde gevallen
  het Privacy Verzoek van de Betrokkene af te wijzen. HEARTBEATS mag een Privacy Verzoek alleen
  afwijzen, indien zij daar een goed onderbouwde reden voor kan verstrekken.
 10. Wijziging
  HEARTBEATS behoudt zich het recht voor de Privacy Verklaring te wijzigen. De meest actuele
  versie van de Privacy Verklaring kan Betrokkene te allen tijde op de Website terugvinden.
 11. Klachten of vragen
  In geval van klachten of vragen over deze Privacy Verklaring of over de verwerking van zijn
  Heartbeats ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76066371 gevestigd aan de Winkeldijk 19 (3645AR) te Vinkeveen
  6
  persoonsgegevens, kan Betrokkene per e-mail contact opnemen met info@teamheartbeats.nl.
  Vermeld daarbij altijd dat het om de Privacy Verklaring gaat. Daarnaast kan Betrokkene ook
  altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van
  privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.
  Datum
  Deze Privacy Verklaring is laatstelijk gewijzigd op 10 maart 2020.