ALGEMENE VOORWAARDEN TEAM HEARTBEATS B.V. 

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen met een hoofdletter de betekenis zoals hierna weergegeven.

Algemene Voorwaarden 

deze algemene voorwaarden Team Heartbeats B.V.; 

Team Heartbeats B.V.

trainingsbureau dat trainingen op maat verzorgt in opdracht van  opdrachtgevers. Team Heartbeats B.V. is een Besloten Vennootschap  statutair gevestigd te Vinkeveen, ingeschreven als zodanig bij de Kamer  van Koophandel onder nummer ​81124678​; 

Klachten

alle grieven van Opdrachtgever met betrekking tot uitvoering van de  Opdracht door Team Heartbeats B.V. en/of het factuurbedrag; 

Opdrachtgever

de organisatie of de persoon die aan Team Heartbeats B.V. een  Opdracht verstrekt of die met Team Heartbeats B.V. in contact treedt  met dit doel; 

Opdracht

de opdracht van Opdrachtgever aan Team Heartbeats B.V. voor het  verrichten van een Training; 

Overmacht

de onmogelijkheid voor Team Heartbeats B.V. om aan de  overeengekomen verplichtingen te voldoen ten gevolge van een  omstandigheid die buiten de invloedssfeer van Team Heartbeats B.V.  valt, waaronder begrepen maar niet beperkt onverwachte annulering  van de trainingslocatie of te weinig deelnemers of ziekte of verhindering  van een trainer waarbij geen geschikte vervanging geregeld kan worden. 

Partij

Opdrachtgever en/of Team Heartbeats B.V.; 

Vergoeding

de vergoeding die Opdrachtgever aan Team Heartbeats B.V.  verschuldigd is voor de Opdracht; 

Training

het verzorgen van trainingen, workshops, intervisie, coaching en/of  deskundigheids- en leiderschap bevordering in de ruimste zin van het  woord.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die betrekking hebben op door Team Heartbeats B.V. aangeboden Trainingen, alsmede op alle overige  rechtsverhoudingen tussen Team Heartbeats B.V. en Opdrachtgever.  

2.2 Niet alleen Team Heartbeats B.V. maar ook iedere aan Team Heartbeats B.V. verbonden of vroeger verbonden natuurlijk persoon, rechtspersoon en hun rechtsopvolgers en/of door Team Heartbeats  B.V. ingeschakelde derden kunnen een beroep doen op deze Algemene Voorwaarden.

2.3 Toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt door  Team Heartbeats B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.4 Team Heartbeats B.V. heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk aan Opdrachtgever bekend gemaakt en treden direct na  bekendmaking in werking.  

2.5 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Indien van deze Algemene Voorwaarden schriftelijk wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen hun gelding behouden. 

3. Offerte & Opdracht
3.1 Naar aanleiding van een verzoek van Opdrachtgever tot het verzorgen van een Training stuurt Team Heartbeats B.V. een offerte aan Opdrachtgever met de geldigheid van 1 maand, tenzij de  offerte anders vermeldt. De overeenkomst tussen Team Heartbeats B.V. en Opdrachtgever komt  tot stand doordat beide Partijen de offerte ondertekenen.

3.2 Opdrachtgever dient Team Heartbeats B.V. tijdig alle informatie te verstrekken die zij nodig heeft  voor het opstellen van deze offerte. 

3.3 Alle in de offerte en opdrachtbevestiging genoemde bedragen zijn exclusief BTW, reis- en  verblijfkosten, communicatiekosten en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.  tenzij anders vermeld. 

3.4 Iedere Opdracht wordt geacht uitsluitend aan Team Heartbeats B.V. te zijn gegeven en niet aan een bepaalde aan Team Heartbeats B.V. verbonden persoon. Opdrachten worden uitgevoerd door of  namens Team Heartbeats B.V.. 

3.5 Opdrachtgever is verplicht steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen te verschaffen,  welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de Opdracht door Team Heartbeats B.V..  3.6 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem aan Team Heartbeats B.V. aangeleverde gegevens en Team Heartbeats B.V. gaat ervan uit dat de aangeleverde gegevens door Opdrachtgever rechtmatig zijn en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het tegendeel.

3.7 Team Heartbeats B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden van de Opdracht te laten  verrichten door derden. 

4. Annulering
4.1 Annulering van de Training door de Opdrachtgever is zonder enige consequenties mogelijk tot 30 kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde (start-) datum. Bij annulering tussen 30  kalenderdagen en tot 8 kalenderdagen voor aanvang wordt 50% van de Vergoeding in rekening  gebracht, bij annulering vanaf 7 kalenderdagen voor aanvang wordt 100% van de Vergoeding in  rekening gebracht. 

4.2 Indien de Training in geval van Overmacht aan de kant van Team Heartbeats B.V. niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, heeft Team Heartbeats B.V. het recht om in onderling overleg  met Opdrachtgever een nieuwe (start)datum vast te stellen. Alle overige afspraken blijven daarbij  van kracht, maar indien Team Heartbeats B.V. geconfronteerd wordt met extra kosten door de  datumwijziging dan zullen deze doorberekend worden in de Vergoeding. Indien er geen nieuwe 
(start)datum kan worden vastgesteld, heeft Team Heartbeats B.V. het recht om de Training te  annuleren met restitutie van de Vergoeding minus eventuele kosten die Team Heartbeats B.V.  reeds heeft gemaakt. Team Heartbeats B.V. kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden  voor eventuele schade en kosten die met de datumwijziging en/of annulering van de Training  gemoeid zijn.  

4.3 Indien Team Heartbeats B.V. bij het intreden van de Overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Team  Heartbeats B.V. gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden  deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 

5. Vergoeding & Betaling
5.1 Voor het uitvoeren van de Opdracht is Opdrachtgever aan Team Heartbeats B.V. de Vergoeding verschuldigd zoals overeengekomen in de offerte. 

5.2 Team Heartbeats B.V. zendt Opdrachtgever een factuur voor de betreffende Training. Opdrachtgever is verplicht deze binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen, zonder opschorting of verrekening wegens (veronderstelde) tekortkoming door Team 
Heartbeats B.V., tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 

5.3 Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie of ingebrekestelling nodig is in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden tot het moment van  algehele betaling over het opeisbare bedrag de wettelijke rente per maand verschuldigd, waarbij  een gedeelte van de maand geldt als een volle maand.  

5.4 Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever aan Team Heartbeats B.V. alle buitengerechtelijke (incasso-) kosten verschuldigd, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in  afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan  worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een  minimum van € 75,00 voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur. De werkelijk  gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande  berekening volgt. 

5.5 Team Heartbeats B.V. is bevoegd alle werkzaamheden voor Opdrachtgever op te schorten zolang  geen volledige betaling van het verschuldigde is ontvangen. Team Heartbeats B.V. is niet  aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van opschorting van de werkzaamheden. 

5.6 Team Heartbeats B.V. is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheid  van Opdrachtgever te verlangen. 

6. Rechten van Intellectuele eigendom
6.1 Het intellectueel eigendom van de Training en eventuele bijbehorende trainingsmaterialen berust bij Team Heartbeats B.V.. Opdrachtgever mag de trainingsmaterialen uitsluitend vermenigvuldigen  of verspreiden voor eigen gebruik na toestemming van Team Heartbeats B.V. en onder duidelijke  bronvermelding. 

7. Aansprakelijkheid
7.1 Team Heartbeats B.V. zal de Training naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

7.2 Indien de Training namens Team Heartbeats B.V. door een derde wordt verzorgd, aanvaardt Team Heartbeats B.V. slechts aansprakelijkheid voor die derde voor het handelen of nalaten van die  derde tijdens de Training zelf, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde omtrent beperking  van aansprakelijkheid van Team Heartbeats B.V. 

7.3 Team Heartbeats B.V. is niet verantwoordelijk en/of kan niet aansprakelijk worden gesteld, direct  noch indirect, voor door Opdrachtgever geleden schade of verlies, tenzij deze schade het gevolg is  van opzet of grove schuld van Team Heartbeats B.V.. 

7.4 Indien Team Heartbeats B.V. aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid van Team Heartbeats B.V. jegens Opdrachtgever en derden steeds beperkt tot het bedrag dat krachtens de  aansprakelijkheidsverzekering van Team Heartbeats B.V. in het desbetreffende geval wordt  uitbetaald. 

7.5 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag (exclusief btw) dat Opdrachtgever aan  Team Heartbeats B.V. voor de betreffende Opdracht verschuldigd is maar met een maximum van €5.000,-. 

7.6 Aansprakelijkheid van Team Heartbeats B.V. voor indirecte schade of gevolgschade, zoals niet  genoten omzet of winst, gemiste besparingen of reputatieschade is uitgesloten. 

7.7 Aanspraken tot schadevergoeding verjaren een jaar na de dag waarop Opdrachtgever bekend is  geworden met de schade en de aansprakelijkheid van Team Heartbeats B.V. daarvoor. 

7.8 Opdrachtgever vrijwaart Team Heartbeats B.V. tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de Opdracht. 

8. Klachten
8.1 Opdrachtgever is gehouden Klachten schriftelijk aan Team Heartbeats B.V. kenbaar te maken binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum. Klachten kunnen door Opdrachtgever geldend  worden gemaakt door deze schriftelijk, onderbouwd en ondertekend te sturen naar Team  Heartbeats B.V. ​info@teamheartbeats.nl​. 

8.2 Indienen van een Klacht kan niet leiden tot opschorting van de betalingsverplichting van de  Opdrachtgever aan Team Heartbeats B.V.. 

8.3 Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn de Klacht heeft ingediend, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij een Klacht  heeft ingediend of binnen die termijn had kunnen indienen. 

9. Geheimhouding en Vertrouwelijkheid
9.1 Zowel Opdrachtgever als Team Heartbeats B.V. zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de Opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Zowel  Opdrachtgever als Team Heartbeats B.V. zullen hun personeel, door hen ingeschakelde derde en  hun externe adviseurs verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te leven. 

9.2 Team Heartbeats B.V. behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens die  Opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk. 

9.3 De (persoons-) gegevens die aan Team Heartbeats B.V. worden verstrekt, worden in overeenstemming met de daarvoor geldende wet- en regelgeving behandeld, verwerkt en bewaard.  Hoe Team Heartbeats B.V. de persoonsgegevens verwerkt staat vermeld op privacyverklaring van  Team Heartbeats B.V. op haar Website. Opdrachtgever geeft uitdrukkelijk toestemming aan Team  Heartbeats B.V. om de aan Team Heartbeats B.V. verstrekte persoonsgegevens te verwerken in  verband met de uitvoering van de Opdracht. 

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op de rechtsverhouding tussen Team Heartbeats B.V. en Opdrachtgever en op alle daaruit voortvloeiende contractuele en niet-contractuele rechten en verplichtingen is uitsluitend  Nederlands recht van toepassing.  

14.2 Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Team Heartbeats B.V. zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

DOWNLOAD ALGEMENE VOORWAARDEN