PRIVACYVERKLARING TEAM HEARTBEATS B.V. 

1. Introductie
Team Heartbeats B.V. is een Besloten Vennootschap statutair gevestigd te Vinkeveen, ingeschreven als zodanig bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81124678 (hierna te noemen: “TEAM HEARTBEATS”) Team Heartbeats neemt een zorgvuldige omgang met uw (“Betrokkene”) persoonsgegevens zeer serieus. Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Team Heartbeats zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

U dient deze privacy verklaring (“Privacy Verklaring”) goed door te lezen. In deze Privacy Verklaring  wordt inzicht gegeven in de gegevens die Team Heartbeats verwerkt en met welk doel Team  Heartbeats deze gegevens verwerkt. Daarnaast wordt uitgelegd welke rechten u als Betrokkene  heeft met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens.  

2. Gebruik
Deze Privacy verklaring is van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens door of namens Team Heartbeats.

Team Heartbeats verwerkt gegevens van Betrokkene omdat Betrokkene gebruik maakt van de  diensten van Team Heartbeats (“Diensten”) en/of omdat Betrokkene deze gegevens aan Team  Heartbeats heeft verstrekt en/of vanwege een tussen Betrokkene en Team Heartbeats gesloten  overeenkomst (“Overeenkomst”).  

Onder de Diensten vallen o.a.: het bezoek en/of gebruik van de website van Team Heartbeats  www.teamheartbeats.nl ​(“Website”) en/of het inschakelen van Team Heartbeats als opdrachtnemer  om gebruik te kunnen maken van de werkzaamheden en diensten van Team Heartbeats. 

Door de Website te bezoeken en/of gebruik te maken van de Diensten en/of een Overeenkomst aan  te gaan, verklaart u zich als Betrokkene akkoord met deze Privacy Verklaring. Door akkoord te gaan  met de Privacy Verklaring geeft u als Betrokkene Team Heartbeats toestemming voor het gebruik  en verwerking van persoonsgegevens​.

3. Gegevens die Team Heartbeats verwerkt en voor welk doel
Hieronder is een overzicht opgenomen van de doeleinden waarvoor Team Heartbeats persoonsgegevens verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Team Heartbeats voor dat specifieke doel gebruikt en wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken. Dit overzicht is gegroepeerd naar type gegevensstroom.

DIENSTVERLENING, KLANTENBEHEER EN FINANCIËLE ADMINISTRATIE 
Doeleinde: Financiële administratie 
Gegevens: (bedrijfs) naam, (bedrijfs)gegevens, factuuradres, bankgegevens (naam bank/IBAN/BIC) 
Grondslag: Wettelijke verplichting en/of Uitvoering van de Overeenkomst 

Doeleinde: Facturatie 
Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, BTW-nummer, (bedrijfs) gegevens, betaalgegevens (naam  bank/IBAN/BIC/) en/of creditcard gegevens 
Grondslag: Uitvoering van de Overeenkomst en/of Toestemming 

Doeleinde: CRM 
Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, geslacht, leeftijd, locatie, telefoonnummer, profielfoto. 
Grondslag: Gerechtvaardigd belang en/of Uitvoering van de Overeenkomst en/of Toestemming. 

Doeleinde: Uitvoering van de Diensten 
Gegevens: NAW-gegevens, bedrijfsgegevens, e-mailadres, geslacht, leeftijd, telefoonnummer,  profielfoto.
Grondslag: Gerechtvaardigd belang en/of Uitvoering van de Overeenkomst en/of Toestemming.

Doeleinde: Sollicitatie medewerker/Inhuren Freelancers 
Gegevens: NAW-gegevens, bedrijfsgegevens, e-mailadres, geslacht, locatie, telefoonnummer,  profielfoto, C.V. 
Grondslag: Gerechtvaardigd belang en/of Uitvoering van de Overeenkomst en/of Toestemming. 

MARKETING
Doeleinde: Direct marketing 
Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, klikgedrag, locatie, surfgedrag, interesse  in een product, social media account. 
Grondslag: Gerechtvaardigd belang en/of Toestemming 

Doeleinde: Nieuwsbrief 
Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, klikgedrag, surfgedrag, interesse in een  product, social media account. 
Grondslag: Gerechtvaardigd belang en/of Uitvoering van de Overeenkomst en/of Toestemming. 

Doeleinde: Social marketing 
Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, klikgedrag, locatie, surfgedrag, interesse  in een product, social media account. 
Grondslag: Gerechtvaardigd belang en/of Toestemming. 

Doeleinde: Marktonderzoek en verbeteren van kwaliteit van de Diensten 
Gegevens: Demografische informatie en/of reacties van Betrokkene op vragen en/of enquêtes. 
Grondslag: Gerechtvaardigd belang en/of Uitvoering van de Overeenkomst en/of Toestemming. 

WEBSITE
Doeleinde: Website analytics 
Gegevens: Surf- en klikgedrag op website, locatie, IP-adres, browser specificaties, hoe Betrokkene  tot de Website is gekomen (b.v. direct, via een link of zoekmachine), bekeken pagina’s, gebruikte  zoektermen en dergelijke en de overige gegevens die bij de cookiemelding op de Website vermeld  staan.
Grondslag: Gerechtvaardigd belang en/of Toestemming. 

Doeleinde: Verzoeken afhandelen via contactformulier 
Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer. 
Grondslag: Uitvoering van de Overeenkomst en/of Toestemming. 

4. Bewaartermijn gegevens
Team Heartbeats bewaart de persoonsgegevens voor zo lang als dat noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld en/of gedurende de periode dat Betrokkene gebruik maakt van de Diensten en de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor deze Diensten en/of gedurende de periode van de Overeenkomst en zolang de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. Indien een doeleinde van gegevensverwerking is afgerond zal Team Heartbeats nagaan of zij verplicht is om de persoonsgegevens te bewaren krachtens een wettelijke verplichting of om een claim of geschil te beslechten.

5. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
De persoonsgegevens van Betrokkene zullen door Team Heartbeats discreet behandeld worden en deze persoonsgegevens zullen alleen verwerkt worden voor de doeleinden zoals in deze Privacy Verklaring vermeld. De persoonsgegevens van Betrokkene zullen door Team Heartbeats niet aan derden verstrekt worden, tenzij Betrokkene daar toestemming voor heeft gegeven of indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst of indien dit nodig is om de functies en / of Diensten uit te voeren waar Betrokkene toestemming voor heeft gegeven. De door Team Heartbeats ingeschakelde derden zullen gebonden zijn aan de voorwaarden die op grond van deze Privacy Verklaring gelden. Team Heartbeats is tevens bevoegd om de persoonsgegevens van Betrokkene aan een derde partij te verstrekken, indien Team Heartbeats daartoe gehouden is op grond van nationale of internationale wet- en regelgeving. Tevens is Team Heartbeats bevoegd om de persoonsgegevens van Betrokkene aan een derde partij te verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor het vitale belang van de Betrokkene of indien Team Heartbeats daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft. 

Voorts kan Team Heartbeats de persoonsgegevens van Betrokkene aan derden overdragen in het  geval van een fusie, overname, reorganisatie, verkoop van bedrijfsonderdelen of faillissement van Team Heartbeats. Indien dit vereist is onder de toepasselijk wetgeving, zal Team Heartbeats in dat  geval voorafgaande toestemming van Betrokkene vragen. 

6. Gebruik van cookies
Team Heartbeats maakt op de Website gebruik van cookies. Door bij de cookiemelding van de Website op “Ok” te klikken of gebruik te blijven maken van de Website, geeft Betrokkene toestemming voor het plaatsen van cookies. Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de Website worden meegestuurd aan de browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van de computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat van Betrokkene (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen en vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt. Bij de cookiemelding op de Website staat nader vermeld van welke cookies op de Website gebruik gemaakt wordt.

7. Cookie-instellingen aanpassen of cookies verwijderen
Indien Betrokkene niet wilt dat Team Heartbeats cookies op zijn Apparaat plaatst, dan kan Betrokkene het gebruik van cookies weigeren via de instellingen of opties van zijn browser. Voor elke browser en elk Apparaat, dient Betrokkene de instellingen separaat aan te passen. Let op: het is mogelijk dat na aanpassing van de cookie-instelling, sommige onderdelen van de Website niet langer (correct) kunnen worden gebruikt. Wanneer er door Team Heartbeats cookies zijn geplaatst, dan kan Betrokkene deze ook verwijderen. Hoe dat moet, verschilt per browser. Betrokkene dient –  indien nodig – daarvoor de helpfunctie van de betreffende browser te raadplegen.  

8. Beveiliging
Team Heartbeats stelt alles in het werk om de persoonlijke gegevens van Betrokkene te beschermen. Team Heartbeats maakt hiervoor gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de door Team Heartbeats beheerde persoonsgegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang van onbevoegden. Deze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen. Verder wordt de Website continu geüpdate met de laatste security updates.
De Website kan links bevatten naar externe websites die beheerd worden door andere ondernemingen. Team Heartbeats kan geen garanties bieden omtrent het privacybeleid van deze externe websites en draagt geen verantwoordelijkheid voor die websites en Team Heartbeats adviseert Betrokkene om de privacyverklaringen van deze externe websites goed door te nemen.

9. Rechten Betrokkene
Met betrekking tot de persoonsgegevens die Team Heartbeats verzamelt en verwerkt, heeft Betrokkene op ieder moment het recht op:
Inzage persoonsgegevens:
Betrokkene mag Team Heartbeats verzoeken om de persoonsgegevens die Team Heartbeats van  Betrokkene heeft verzameld en/of verwerkt in te zien; 
Verwijdering persoonsgegevens: 
Betrokkene mag Team Heartbeats verzoeken om de persoonsgegevens die Team Heartbeats van  Betrokkene heeft verzameld en/of verwerkt voor een deel of geheel te verwijderen of te wissen; 
Rectificatie en aanvulling persoonsgegevens: 
Betrokkene mag Team Heartbeats verzoeken om de persoonsgegevens die Team Heartbeats van  Betrokkene heeft verzameld en/of verwerkt aan te passen, te updaten, aan te vullen of te corrigeren  indien die gegevens niet correct of niet compleet zijn; 
Beperking verwerking persoonsgegevens: 
Betrokkene mag Team Heartbeats verzoeken om de verwerking van de persoonsgegevens die  Team Heartbeats van Betrokkene heeft verzameld en/of verwerkt te beperken indien de gegevens  onjuist zijn en/of de verwerking onrechtmatig is en/of de gegevens niet meer nodig zijn voor het  doel waarvoor ze zijn verzameld en/of Betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking.  
Dataportabiliteit persoonsgegevens:  
Betrokkene mag Team Heartbeats verzoeken om een kopie te ontvangen van een overzicht van de  persoonsgegevens die Team Heartbeats van Betrokkene heeft verzameld en/of verwerkt in een  standaard en gebruikelijk format; 
Bezwaar persoonsgegevens: 
Betrokkene mag Team Heartbeats verzoeken om te stoppen met het verzamelen en/of verwerken  van (een deel van) zijn persoonsgegevens of de verzameling en/of verwerking te beperken en  Betrokkene mag op ieder moment bezwaar maken bij Team Heartbeats tegen het ​verwerken van zijn persoonlijke gegevens.

De hierboven genoemde verzoeken dient Betrokkene te sturen naar ​info@teamheartbeats.nl  o.v.v.  “Privacy Verzoek”. Team Heartbeats zal binnen een redelijk termijn op het Privacy Verzoek reageren. Team  Heartbeats  heeft  het  recht  om  een  redelijke  vergoeding  te  vragen  voor het in behandeling nemen  van  een  dergelijk  Privacy  Verzoek.  Team  Heartbeats  neemt  een  Privacy  Verzoek  alleen  in  behandeling, nadat vaststaat dat degene die het verzoek heeft gedaan ook daadwerkelijk de betreffende  Betrokkene  is.  Team  Heartbeats  is  gerechtigd  om  in  bepaalde  gevallen  het  Privacy  Verzoek van de Betrokkene af te wijzen. Team Heartbeats mag een Privacy Verzoek alleen afwijzen, indien zij daar een goed onderbouwde reden voor kan verstrekken.  

10. Wijziging
Team Heartbeats behoudt zich het recht voor de Privacy Verklaring te wijzigen. De meest actuele versie van de Privacy Verklaring kan Betrokkene te allen tijde op de Website terugvinden.

11.Klachten of vragen
In geval van klachten of vragen over deze Privacy Verklaring of over de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan Betrokkene per e-mail contact opnemen met ​info@teamheartbeats.nl​. Vermeld daarbij altijd dat het om de Privacy Verklaring gaat. Daarnaast kan Betrokkene ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Datum:
Deze Privacy Verklaring is gewijzigd op 21 December 2020. 

DOWNLOAD PRIVACYVERKLARING